Betingelser

Betaling

Lejen opkræves og betales forud for en måned ad gangen via Betalingsservice. Udebliver betalingen fremsendes rykker med gebyr på  kr. 100. samt rente på 1,5 % per måned. Bortkommer indbetalingskort kan lejen betales på bankkonto nr. 4316-4300147194.

Ophør

Lejeaftalen løber indtil den opsiges. Aftalen kan af kunden opsiges med 14 dages skriftlig varsel til fraflytning med udgangen af en kalendermåned. Aftalen kan af Lej et Rum opsiges med 2 måneders skriftlig varsel til fraflytning med udgangen af en måned. Depotrummet skal være tømt og rengjort kl. 12. den dag aftalen ophører.

Forsikring

Kunden opfordres til at orientere sit forsikringsselskab om at der sker opbevaring i Lej et Rum. Kundens Familieforsikring vil i regelen dække  privates opbevarede effekter. Lej et Rum påtager sig intet ansvar har for de deponerede effekter.

Salgsfuldmagt

Kunden bekræfter, at være opmærksom på punkt 3.5 i i de detaljerede betingelser og kunden giver Lej et Rum salgsfuldmagt til at bortsælge de effekter, der måtte befinde sig i depotrummet ved væsentlig misligholdelse af vilkårene jf. pkt 2.6

1.0 GENERELT
1.1 Kunden har ret til i den aftalte lejeperiode, at opbevare ejendele i det depotrum der udlejes.
1.2 Leje af depotrummet samt opbevaringen sker på vilkår som beskrevet i disse betingelser.
1.3 Det er alene tilladt at opbevare tørt stykgods i depotrummet. Kunden har kun brugsret til depotrummet og må ikke benytte arealer udenfor depotrummet til opbevaring.
1.4 Det er ikke tilladt at opbevare eksplosivt, brand-eller miljøfarligt eller på nogen anden måde farligt gods i depotrummet. Godsets total vægt må ikke overstig mere end 350 kg pr. m2. Såfremt LEJ ET RUM skønner at det opbevarede gods kan være til skade for personer eller ejendommen, skal kunden omgående fjerne det opbevarede gods. Kunden må ikke opbevare gods som væsentlig afviger fra at være normalt i relation til værdi og skrøbelighed, som f.eks. pelsværk, juveler, diamanter og kontanter.
1.5 LEJ ET RUM påtager sig intet ansvar for det opbevarede gods, herunder i relation til opsyn, overvågning eller lignende. LEJ ET RUM, påtager sig intet ansvar for skader eller tab af det opbevarede gods udover hvad der følger af dansk rets almindelige regler

2.0 DEPOTRUMMETS ANVENDELSE
2.1. Kunden må kun anvende depotrummet til opbevaring af gods. Kunden skal holde orden, og værne om det lejede depotrum. Kunden må ikke foretage ændringer eller installationer i rummet.
2.2. Kunden er ansvarlig for alle skader på det lejede rum, medmindre kunden kan bevise ikke at være ansvarlig for årsagen til skaden.
2.3. Kunden er forpligtet til at rydde depotrummet samt rengøre dette ved aftalens ophør. Såfremt kunden ikke senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen, har overholdt denne forpligtelse, er LEJ ET RUM berettiget til at tømme og rengøre rummet for kundens regning. Kunden er herefter forpligtet til at betale de faktiske udgifter herfor, dog mindst 300 kr.
2.4. Rygning er strengt forbudt i LEJ ET RUM og en overtrædelse af dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
2.5. Kunden er forpligtet til at oplyse LEJ ET RUM såfremt det opbevarede gods er leaset, eller såfremt 3. mand i øvrigt har rettigheder over godset.
2.6. I tilfælde af kundens misligholdelse af denne aftale er LEJ ET RUM berettiget til at tilbageholde det gods, der på misligholdelsestidspunktet opbevares i rummet. Tilbageholdelsens udøves til sikkerhed for dækning af LEJ ET RUM’s krav vedrørende forfalden leje samt til alle relevante omkostninger, herunder depotrummets tømning og klargøring. Gods der befinder sig i depotrummet på tidspunktet for spærringen, overgives til LEJ ET RUM i håndpant til sikkerhed for LEJ ET RUM krav vedrørende manglende betalt leje og omkostninger jf. ovenfor.
2.7 LEJ ET RUM er berettiget til at realisere det tilbageholdte gods, hvis omkostningerne ved fortsat opbevaring ikke står i rimelig forhold til godsets værdi, samt hvis kunden ikke inden for 45 dage efter skriftlig påkrav afhenter godset. Godset vil herefter blive realiseret ved offentlig auktion, og det provenu Som LEJ ET RUM måtte oppebære ved denne auktion anvendes til dækning af udgifter som LEJ ET RUM Måtte have haft i forbindelse med denne kunde. Eventuelt overskydende provenu tilfalder kunden.
2.8 Såfremt lejer udøver støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulemper ejendommens personale, eller andre personer på ejendommen er udlejer berettiget til at bortvise lejer fra det lejede areal.

3.0 ADGANG OG TILSYN
3.1 Der kræves en særskilt kode for at få adgang til LEJ ET RUMs opbevaringsarealer. Kunden skal sikre sig, at koden opbevares på betryggende måde. Skulle kunden få mistanke om at koden er blevet kendt af uvedkommende, skal dette straks meddeles til LEJ ET RUM.
3.2 Såfremt flere end en person skal have adgang til ejendommen, udstyres hver person med en særskilt kode, for hvilken kunden er ansvarlig efter punkt 3.1.
3.3 Hvert depotrum aflåses af kunden med egen cylinderlås eller hængelås. LEJ ET RUM har ikke nøgle hertil.
3.4 Kunden har adgang til depotrummet i de gældende åbningstider. Ønsker kunden udvidet adgang til depotrummet, opkræves der separat betaling for dette.
3.5 LEJ ET RUM har ret til at skaffe sig adgang til depotrummet i tilfælde af reparation, tilsyn med ejendommen, eller ved mistanke om ødelæggelse i den nævnte depotrum. LEJ ET RUM har ligeledes ret til at skaffe sig adgang til depotrummet ved en aftales ophør, med henblik på at rydde depotrummet.

4.0 LEJENS BETALING
4.1 Lejen erlægges månedsvis forud hver den første i måneden og betales via Betalingsservice, og lejens størrelse fremgår af aftalen. Ved for sen betaling pålægges lejer et gebyr på 100 kr. Kunden er desuden forpligtet til at betale LEJ ET RUM alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse af eventuelt skyldig leje.
4.2. Hvis LEJ ET RUM finder det begrundet at ændre lejens størrelse på baggrund af ændrede markedsforhold, skal dette meddeles skriftligt til kunden minimum 30 dage før ændringen træder i kraft. Den ændrede leje er gældende 30 dage efter ændringen er meddelt kunden skriftligt.
4.3. Ved mere end 14 dages forsinkelse med betaling af lejen er LEJ ET RUM berettiget til at forhindre kunden adgang til det lejede depotrum, og desuden ophæve alle gældende aftaler. Kunden er forpligtet til at betale alle omkostninger som LEJ ET RUM måtte have i forbindelse med tømning af rummet.
4.4. Kunden har pligt til at oplyse adresseændring samt ændring af telefonnumre og e-mailadresse.

5.0 ØVRIGE FORHOLD
5.1 Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtigelser i følge nærværende aftale til andre, uden forudgående aftale med Lej ET RUM.
5.2. Kunden har ikke ret til at opbevare tredjemands gods i rummet. Kunden er ansvarlig for alle skader som kunden forvolder, eller som en person kunden har givet adgang til rummet eller bygningen forvolder på rummet eller bygningen.
5.3. Såfremt kunden ved forkert kodeindtastning eller på anden vis er skyld i fejlagtig alarm på bygningen, er kunden pligtig at dække alle omkostninger i forbindelse hermed.
5.4. Såfremt bygningen ødelægges ved brand eller andet, bortfalder lejekontrakten med udlejer. LEJ ET RUM er ikke forpligtet til at tilbyde kunden andre lokaler.
5.5. Det lejede rum garanteres min. 7 graders varme af udlejer, dog ikke ved strømsvigt, eller anden force majeure.
5.6. Udlejer holder ejendommen forsikret.
5.7. Alle forsikringer vedrørende det opbevarede tegnes og betales af kunden. Udlejer er ikke ansvarlig overfor kunden angående skader som denne måtte have i forbindelse med brand, tyveri, vandskade m.m..